Soutěžte na facebooku o sadu letních pneumatik v hodnotě 4000 Kč

Servis - Geometrie náprav

Chcete si zábavnou formou prověřit své znalosti o automobilech značky Škoda, a zároveň mít možnost vyhrát sadu letních pneumatik v hodnotě 4 000 KČ? Pak máte jedinečnou příležitost zůčastnit se naší facebookové soutěže o nejlepšího Škodováka. Soutěž probíhá v termínu od 10.3.2014 do 10.5.2014. Stačí se přihlásit na našem Facebookovém profilu, zodpovědět krátký znalostní kvíz a pak už jen počkat na slosování. Přejeme vám hodně štěstí při soutěži.
Auto Štěpánek

Pravidla soutěže Auto Štěpánek o nejlepšího Škodováka.

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem Facebook soutěže o nejlepšího Škodováka je společnost Auto Štěpánek, a.s. se sídlem Dolnoměcholupská 214/26, 10900 IČ: 25740768 (dále jen pořadatel).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 10.3.2014 do 10.5.2014 na území České republiky.

Soutěž bude probíhat prostřednictvím aplikace na sociální síti Facebook. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Podmínkou účasti je být k okamžiku, kdy se chcete zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook.com. Soutěžící se mohou zapojit do soutěže prostřednictvím této URL adresy aplikace Staň se nejlepším Škodovákem(dále jen „aplikace“).

Pro účast v soutěži je nutné být fanouškem facebookového profilu Auto Štěpánek. Podmínkou je také mít alespoň 3 přátelé na facebookovém profilu, ze kterého chcete soutěžit.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnik kolikrát chce, není nijak omezeno.

Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na této adrese.

Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo pozve do aplikace tři ze svých přátel, vyplní své jméno, příjemní, email. Dále po vstupu do soutěže každého soutěžícího čekají dvě části:

  1. Správné spojení loga a data (pomocí tahu myší)
  2. Zodpovězení na tři kvízové otázky (výběr z variant a/b/c)

Vstupem do soutěže uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení, e-mail, na který ho v případě výhry bude organizátor kontaktovat.

Již započatá soutěž nelze přerušit a začít znovu.

Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu. Pořadatel po něm může požadovat kopii občanského průkazu pro vyloučení případného podvodného profilu.

5. VÝHRY

Výhrou bude sada letních pneumatik v hodnotě 4000 Kč vč. DPH.

6. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude oznámen přímo ve facebookové aplikaci a dále na zdi Facebook profilu Auto Štěpánek.

7. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherci budou kontaktováni po ukončení soutěže na e-mailových adresách, které uvedli v soutěžní aplikaci. Výhry budou předány osobně po ukončení soutěže v termínu a na místě, které bude upřesněno po ukončení soutěže. Výhra, která z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Vstupem do soutěžní aplikace souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

V případě, že se uživatel aplikace stane výhercem, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách organizátora a pořadatele.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce Auto Štěpánek.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, bude on a všechny jeho případné výhry bez možnosti odvolání vyloučeny ze soutěže.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook).

Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžního pokusu zatočit kolem.

Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.